STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

 

,,Wielkopolski  Klub Plywania  Zimowego MINUS'

 

 

 

Rozdzial I Postanowienia  ogolne,

§ 1.

 

1. Stowarzyszenie ,,Wielkopolski Klub  Plywania Zimowego MINUS'  zwane  dalej

,,Klubem" jest   stowarzyszeniem    wpisanym   do  ewidencji   i    z  tego   tytulu   posiada osobowosc prawna,

2. Nazwa Klubu jest prawnie  zastrzezona,

 

§ 2.

 

Terenem    dzialania    Klubu  jest   obszar    Rzeczypospolitej    Polskiej.   Dia  wlasciwego realizowania  swoich  cel6w Klub moze prowadzic  dzialalnosc  rowniez  poza granicami kraju. Siedziba wladz Klubu miesci sie w Poznaniu.

§ 3.

Klub opiera  swoja  dzialalnosc  na  pracy  spolecznej  czlonk6w.  Do prowadzenia   swych spraw moze zatrudniac  pracownik6w.

 

§4.

 

Klub bedzie  uzywal  pieczeci, godla, barw,  flag, odznak  i  znaczk6w  organizacyjnych  na zasadach okreslonych  obowiazujacymi  przepisami.

§ 5.

 

Klub wsp6lpracuje   z krajowymi,  zagranicznymi  i   miedzynarodowymi   organizacjami  i instytucjami,   o  tym  samym  lub  podobnym   profilu  dzialania   oraz  moze  pozostawac czlonkiem tych organizacji na zasadach  pelnej autonomii.

§ 6.

 

Klub nie prowadzi  dzialalnosci gospodarczej.

 

§ 7.

Klub dziala zgodnie  z ustawa  o sporcie, ustawa  Prawo o  stowarzyszeniach   i  niniejszym statutem.

 


 

 

 

 

 

 

1. Celem Klubu jest:


Rozdzial II

 

Cele i srodki  dzialania.

 

§ 8.


 

- ochrona i  promocja  zdrowia oraz upowszechnianie  kultury fizycznej i  sportu,

 

- propagowanie  calorocznych kapieli w otwartych  akwenach  wodnych,


 

- zdobywanie    poparcia   dla masowego   uczestnictwa    w calorocznych    kapielach, hartowania    ciala  oraz  propagowanie     zdrowego   stylu  zycia,

- zwiekszenie    tolerancji   przystosowania     organizmu   czlowieka   do niskich  temperatur powietrza  i  wody,

- prowadzenie    dzialari  profilaktycznych    w zakresie   bezpieczeristwa    nad wodami   i ochrony   srodowiska    naturalnego,

-  dzialalnosc   na rzecz  os6b  niepelnosprawnych      i  w wieku  emerytalnym    miedzy  innymi poprzez   zdobywanie    poparcia   dla ich masowego   uczestnictwa    w calorocznych

kapielach,

 

-   nawiazywanie     kontakt6w    z podobnymi    klubami   w  Polsce  i  zagranica    oraz  udzial   w zlotach  krajowych   i  miedzynarodowych,

- dzialalnosc   na rzecz integracji  miedzynarodowej     oraz rozwijanie  wsp6lpracy   miedzy spoleczeristwamt     poprzez   nawiazywanie     kontakt6w    ze stowarzyszeniami      o  podobnych zainteresowaniach.

2.  Do realizacji   powyzszych   zadari  Klub zdaza  - przy  zachowaniu    przepis6w   prawnych   - przez:

-      organizowanie        akcji     propagujacych        ochrone      zdrowia      poprzez      promowanie morsowania    jako  przykladu    zdrowego    trybu   zycia,  poprzez   wsp6lne   kapiele   w zimnej, lodowatej   wodzie,

- uswiadarnianie    o zaletach   morsowania,

 

- organizowanie    wsp6lnych   wyjazd6w,   sesji  (integracja   grupowa),

 

- organizowanie    imprez  sportowych    i  rekreacyjnych,

 

- wspolpraca    z wszelkimi   osobami   i  instytucjami    o podobnych   celach  dzialania,

 

-   wymiana     informacji     i    doswiadczeri     z  innymi    klubami    Mors6w    w   Polsce       poza granicami   kraju,  np. za posrednictwern     Internetu.

§ 9.

 

Wyze]  wymienione   cele  beda   realizowane   w  szczegolnosci   na  rzecz  spolecznosci lokalnych i srodowisk,  do kt6rych odnosza sie cele Klubu.

 

 

Rozdzial III

 

Czlonkowie,  ich prawa i obowiazkl,

 

§ 10.

 

1. Czlonkami klubu mega bye osoby fizyczne i prawne.

 

2. Osoba prawna  moze bye jedynie czlonkiem wspierajacym  Klubu.

 

§ 11.

 

Czlonkowie  Klubu dziela  sle na:

 

1. Czlonkow zwyczajnych,

 

2. Czlonkow wspierajacych,


3. Czlonk6w  honorowych.


 

 

§ 12.


 

1.  Czlonkiern zwyczajnym  maze  bye osoba  fizyczna, kt6ra  posiada  pelna  zdolnosc  do czynnosci  prawnych,  nie jest  pozbawiona  praw  publicznych,  akceptuje statutowe cele Klubu.  Maloletni  mega  bye  czlonkami   Klubu  za  pisemna   zgoda  ich  przedstawicieli ustawowych.

2.  Czlonkiem   wspierajacym    maze   bye  osoba   fizyczna   i    prawna,   zainteresowana dzialalnoscia  Klubu, kt6ra  zadeklarowala na jego rzecz pomoc finansowa  lub rzeczowa, Osoba prawna  dziala w Klubie przez swoich przedstawicieli.

3. Czlonkiern   honorowym   maze  bye  osoba  fizyczna, kt6ra  wniosla  wybitny  wklad  w rozw6j idei Klubu lub w inny szczeg6lny spos6b wniosla  zaslugi dla Klubu.

4. Czlonk6w zwyczajnych i wspierajacych  przyjmuje w drodze uchwaly Zarzad Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji czlonka.


 

 

1. Czlonek zwyczajny  ma prawo:


 

§ 13.


 

a) wybierac  i bye wybieranym  do wladz Klubu,

 

b) uczestniczyc z glosem stanowiacym  wWalnym Zebraniu, c) zglaszac wnioski i postulaty dotyczace dzialalnosci  Klubu,

d) korzystac  z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych  dzialaniach  zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brae udzial w pracach, zebraniach i innych przedsiewzieciach  Klubu z prawem  glosu,

 

 

2. Czlonek zwyczajny  obowiazany jest do:

 

a) przestrzegania statutu,  regulamin6w  i uchwal wladz Klubu

 

b) regularnego oplacania  skladek czlonkowskich  i innych swiadczeri, obowiazujacych  w

Klubie,

 

c) czynnego uczestniczenia  w realizacji cel6w statutowych Klubu, d) przestrzegania etycznych zachowari,

e) dbania o dobre irnie i mienie Klubu.

 

§ 14.

 

1. Czlonek honorowy posiada  takie prawa  jak czlonek zwyczajny, okreslone w § 13 ust.

1.

 

2.  Czlonek wspierajacy posiada takie prawa jak czlonek zwyczajny, okreslone w § 13 ust.

1 z wyjatkiern prawa wyborczego, okreslonego  w § 13 ust. 1 lit. a i b.

 

3. Czlonek wspierajacy i  honorowy ma prawo  -  z glosern  doradczym  -  brae  udzial  w statutowych wladzach  Klubu.

4.   Czlonek   wspierajacy  jest    obowiazany    do   regularnego  wywiazywania    sie   z deklarowanych  swiadczeri oraz przestrzegania statutu,  regulamin6w  oraz uchwal wladz Klubu.


 

5. Czlonkowie   honorowi   zwolnieni   sci z oplacania   skladek   czlonkowskich.

 

§ 15.

 

1. Czlonkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 

a) dobrowolnej   rezygnacji  czlonka  zgloszonej  na pismie, po uprzednim  uregulowaniu skladek czlonkowskich  i  innych zobowiazari,

b) srnierci czlonka lub utraty  osobowosci prawnej  przez czlonka wsplerajacego,

 

c)  skreslenia   z listy  czlonk6w  z  powodu   nieusprawiedliwionego    zalegania  z  oplata skladek czlonkowskich  lub innych zobowiazari, przez okres przekraczajacy  6 miesiecy,

d) rozwiazania  sie Klubu,

 

e)   wykluczenia    z   Klubu   w   przypadku    razacego   naruszenia    zasad   statutowych, nieprzestrzegania   postanowieri,  uchwal i regulamin6w  oraz zasad etyki,

f) wykluczenia  w wyniku  prawomocnego  orzeczenia  sadu powszechnego,  orzekajacego kare w postaci pozbawienia  praw publicznych,

g)  pozbawienia   czlonkostwa   honorowego,   w  wyniku   uchwaly   wladz   Klubu,  kt6ra czlonkostwo  nadala,

2. W przypadkach   okreslonych   w  ust.  1, lit.  c), d)  i   e)  orzeka  Zarzad  Klubu, kt6ry zobowiazany  jest zawiadomic  czlonka o skresleniu  lub wykluczeniu, podajac  przyczyne skreslenia  lub wykluczenia,  wskazujac  jednoczesnie  prawo  do wniesienia  odwolania  do Walnego Zebrania  Czlonk6w Klubu, w terminie  30 dni od daty otrzymania  stosownego powiadomienia  (droga listowna lub za pornoca poczty elektronicznej).

3. Do os6b.  kt6rym  odm6wiono  prawa  czlonkostwa   stosuje  sie  odpowiednio   zasady okreslone  w § 15, ust. 2.

 


 

 

 

 

 

 

Wladzami Klubu sci:

 

1.  Walne Zebranie Czlonk6w Klubu.

 

2. Zarzad Klubu.

 

3. Komisja Rewizyjna Klubu.


Rozdzial IV Wladze Klubu

§ 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17.


 

1. Kadencja wszystkich  wladz  Klubu trwa  4 lata, a ich wyb6r odbywa sie w glosowaniu jawnym lub tajnym w zaleznosci od uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w w tym przedmiocie.

2. Czlonkowie wybrani  do wladz Klubu mega te sama funkcje pelnic wielokrotnie.

 

3. W sklad wladz  moga wchodzic wylacznie  czlonkowie  Klubu i  pelnia oni swa funkcje spolecznie.

4.  Uchwaly  wladz   Klubu  zapadaja   zwykla  wiekszoscia   glos6w   przy  obecnosci   co najmnie] Polowy og6lnej liczby czlonk6w uprawnionych  do glosowania  (kworum).


§ 18.

 

W  przypadku   ustapienia,   wykluczenia   lub  smierci   czlonka  wladz   Klubu  w  trakcie kadencji,      sklad    osobowy    tych   wladz    jest    uzupelniany   sposrod    niewybranych kandydat6w,  wedlug kolejnosci uzyskanych glos6w.

§ 19.


 

Walne Zebrania Czlonk6w Klubu sq:

 

1. Zwyczajne,

 

2. Nadzwyczajne.


 

 

 

 

 

 

§ 20.


 

Do kompetencji  Walnego Zebrania nalezy w szczegolnosci:

 

a) okreslenie  glownych kierunk6w dzialania  Klubu, b) uchwalanie  statutu  i zmian w statucie,

c) wyb6r Zarzadu Klubu i  Komisji Rewizyjnej Klubu,

 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdari  wladz Klubu,

 

e) rozpatrywanie wniosk6w  i  postulat6w zgloszonych  przez  czlonk6w  Klubu lub jego wladze,

t) rozpatrywanie odwolan ad uchwal Zarzadu w sprawach czlonkowskich, g) nadawanie i  pozbawianie  godnosci czlonka honorowego,

h) podjecie uchwaly o rozwiazaniu  Klubu i przeznaczeniu jego majatku,

 

i) podejmowanie  uchwal w innych sprawach, wniesionych  pod obrady,

 

j)  uchwalenie  na wniosek  Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustepujacego   Zarzadu

Klubu,

 

k)   rozpatrywanie  i    przyjmowanie    sprawozdania  ustepujacego    Zarzadu   i    Komisji

Rewizyjnej.

 

§ 21.

0  terrninie,   miejscu,  porzadku   obrad  Walnego  Zebrania   Zarzad  Klubu  powiadamia swoich  Czlonk6w  droga  elektroniczna   co  najmniej   na  14  dni  przed  terminem jego zwolania.

§ 22.

 

1.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Czlonk6w  Klubu zwoluje  Zarzad  Klubu z inicjatywy wlasne], na wniosek  Komisji Rewizyjnej lub na wniosek  1/4  og6lu czlonk6w.

 

 

2. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  powinno  sie  odbyc  w  terminie   6 tygodni  ad  daty zgloszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami,  dla kt6rych zostalo zwolane.

§ 23.

 

Zarzad Klubu jest wybierany przez Walne Zebranie, przy czym jego sklad okresla  sie na

3 osoby, w tym Prezes.

 

§24.


 

Do kompetencji  Zarzadu  nalezy:

 

a) reprezentowanie   Klubu na zewnatrz  i dzialanie w jego imieniu,

 

b) kierowanie  dzialalnoscia    Klubu zgodnie   z postanowieniami   statutu   oraz  wytycznymi   i uchwalami   Walnego  Zebrania,

c) uchwalanie    okreslonych    plan6w   dzialalnosci   merytorycznej,    preliminarzy  i  budzetu, d) zatwierdzanie  bilansu,

e)  ustalanie  wysokosci   rocznej   skladki   czlonkowskiej,    majac  na  uwadze   potrzeby  oraz stan  majatkowy  Klubu,

f)   wystepowanie  do   Walnego   Zebrania   z  wnioskami    o   nadanie    i    pozbawienie czlonkostwa honorowego,

g) zarzadzanie majatkiem i funduszami  Klubu,

 

h) podejmowanie uchwal  o nabywaniu,  zbywaniu  i  obciazaniu  majatku  nieruchomego bedacego wlasnoscia Klubu,

i) decydowanie  o przystapieniu do stowarzyszeri  krajowych i miedzynarodowych,

 

j) podejmowanie uchwal o przyjeciu i skresleniu czlonk6w Klubu,

k) wyb6r  Prezesa  Klubu, Wiceprezesa,  Skarbnika  Zarzadu  oraz  rozdzial  obowiazkow wsrcd  czlonk6w Zarzadu,


 

 

 

Zarzad Klubu sklada sie z:

 

1.Prezesa

 

2. Wiceprezesa

 

3. Skarbnika

 

 

Komisja Rewizyjna.


 

§ 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

§26.


 

1. Komisja Rewizyjna jest wladza  Klubu powolana do sprawowania kontroli  nad jego dzialalnoscia,

2.   Komisja   Rewizyjna   sklada    sie   z   3    czlonk6w,   w   tym   z   Przewodniczacego, Wiceprzewodniczqcego  i Sekretarza,  wybieranych na Walnym Zebraniu Czlonk6w.

3. Komisja  Rewizyjna  dziala  na  podstawie regulaminu   dzialania Komisji Rewizyjnej uchwalonego  na Walnym Zebraniu.

 

§ 27. Do zakresu  dzialania Komisji Rewizyjnej nalezy:

a) przeprowadzenie co najmniej 1 razy w roku okresowej kontroli  dzialalnosci  Klubu, b) wystepowanie do Zarzadu z wnioskami  z przeprowadzonych kontroli,

c) prawo  zadania  zwolania Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania w  razie  stwierdzenia

niewywiazania  sie przez Zarzad z jego statutowych obowiazkow,

 

d)  zwolanie Walnego  Zebrania   i   Zarzadu  w  razie  niezwolania go  przez  Zarzad  w terminie  i trybie ustalonym  statutem,


 

e)  skladanie

na   Walnym    Zebraniu

wniosk6w   o  udzielenie   lub   odrnowe

udzielenia

absolutorium

Zarzadowi   Klubu,

 

 

f)  uchwalanie   regulaminu  dzialania  Komisji  Rewizyjnej,

 

g) skladanie  sprawozdari  ze swojej  dzialalnosci   na Walnym   Zebraniu.

 

 

§28.

 

1. Czlonkowie  Komisji Rewizyjnej maja  prawo  brae  udzial  -  z glosern  doradczym  -  w posiedzeniach  Zarzadu,

2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mega pelnic innych funkcji we wladzach Klubu.

 

3.   Komisja   Rewizyjna    na   pierwszym    posiedzeniu  wybiera    ze   swojego   grona

Przewodniczacego,  Wiceprzewodniczqcego  i Sekretarza.

 

 

RozdzialV Wyr6znienia i kary

§ 29.

 

1. Za aktywny udzial w realizacji zadari Klubu przyznawane Sq wyroznienia i nagrody.

 

2. Wyroznienia  i nagrody przyznaje Zarzad Klubu.

 

§ 30.

 

1.  W  razie   naruszenia  postanowieri statutu   lub  uchwal   wladz   Klubu,  Zarzadowi przysluguje  prawo wymierzenia nastepujacych kar:

a) upornnienia, b) wykl uczenia.

2. Od uchwaly Zarzadu o ukaraniu czlonkowi Klubu przysluguje prawo odwolania sie do

Walnego Zebrania Czlonk6w w terminie  30 dni.

 

3. Uchwala Walnego Zebrania Czlonk6w o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

RozdzialVI

 

Majatek  i fundusze Klubu

 

 

§ 31.

 

Majatek Klubu stanowia nieruchomosci,  ruchornosci i fundusze.

 


 

 

1. Zrodlami powstania rnajatku Klubu Sq:

 

a) skladki czlonkowskie, b) dotacje i  subwencje,

c) darowizny, zapisy i spadki,


§ 32.


d) inne  zrodla,

 

 

 

2. Skladki  czlonkowskie    powinny   bye wplacane    co miesiac  lub  z gory  za caly  rok.  Nowo przyieci     czlonkowie      wplacaja      skladki     od    nastepnego      miesiaca     liczac    od    dnia powiadomienia     o przyjeciu   w charakterze    czlonka   Klubu.

 

§ 33.

 

 

 

1.   Dia  waznosci   oswiadczenia   woli,  pism   i    dokument6w    w  przedmiocie   praw   i obowiazkow  majatkowych  Klubu oraz udzielenia  pelnomocnictw  wymagane  sci podpisy dw6ch os6b: Prezesa i Wiceprezesa  lub Skarbnika.

 

2.  Dia  waznosci   innych   pism   i    dokument6w    wymagany   jest   podpis   Prezesa   lub

 

Wiceprezesa  Klubu.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzial VII Zmianastatutu i rozwiazanie Klubu

 

§34.

 

 

 

1. Uchwalenie statutu  lub jego zmiana oraz podjecie uchwaly o rozwiazaniu  Klubu przez Walne  Zebranie   Czlonk6w  wymaga   kwalifikowanej   wiekszosci   glos6w   (2/3),   przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych  do glosowania  czlonk6w.

 

2. Uchwalenie  statutu  lub jego zmiana  oraz rozwiazanie  Klubu moga bye przedmiotem Walnego  Zebrania  Czlonk6w wylacznie  wtedy,  gdy sprawy  te  zostaly  umieszczone  w porzadku   obrad   Walnego   Zebrania.   Do  zawiadomienia   okreslonego    21  nalezy zalaczyc projekt  stosownych  uchwal.

 

3. Podejmujac  uchwale  o rozwiazaniu  Klubu Walne Zebranie  Czlonk6w okresla  spos6b przeprowadzenia   likwidacji oraz przeznaczenia  majatku Klubu.

 

4. W sprawach  dotyczacych rozwiazania  i likwidacji Klubu nie uregulowanych  w statucie maja zastosowanie   odpowiednie  przepisy  ustawy  z  dnia  7 kwietnia  1989r.  ~    Prawo  o stowarzyszeniach   ( Dz.  U.  Nr 20, poz. 104 z pozn. zm.) oraz ustawy  z dnia 25 czerwca

 

2010r. o sporcie  (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pozn, zm.).

 

 

 

§ 35.

 

 

 

W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym statucie  stosuje sie obowiazujace przepisy prawa.

 

 

 

 

 

Rozdzial VIII Przepisy przejsciowe

 

§ 36.

 

Statut oraz wszelkie jego zmiany wchodza w zycie po zarejestrowaniu   przez organ rejestrujacy,

 

 

 

Podpisy czlonk6w komitetu  zalozycielskiego